PHẦN MỀM HỖ TRỢ XỬ LÝ CHỒNG CHÉO THANH TRA, KIỂM TRA